Privacybeleid

Op maandag 28 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.  De AGV regelt dat er in alle Europese landen hetzelfde wordt omgegaan met de bescherming van persoonsgegevens. Vanwege deze nieuwe wetgeving moet ik u als (oud-)cliënt informeren over hoe ik met uw persoonlijke gegevens omga.

Over uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut/coach, een dossier aanleggen. Uw dossier bevat aantekeningen over uw coachingsessies. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens vindt behandeling of coaching plaats.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens,
 • als enige toegang heb tot uw gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een sessie en het uitvoeren van de financiële administratie.
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen tijdelijk schriftelijk bewaren in een gesloten kast en binnen 30 dagen digitaal verwerken waarna de schriftelijke data wordt versnipperd. De gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard in een beveiligde omgeving.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een met een wachtwoord beveiligde computer met actuele anti-virussoftware.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven (conform de richtlijnen van de Belastingdienst) 7 jaar bewaard.

Uw rechten

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy rechten:

 • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
 • Recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:

o de gegevens niet meer nodig zijn

o u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt

o u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking

o de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken

o de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website

 • Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:

o de gegevens mogelijk onjuist zijn

o de verwerking onrechtmatig is

o de gegevens niet meer nodig zijn

o u bezwaar maakt

 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

Uw klachten

Ik doe verder dagelijks alles wat binnen mijn mogelijkheden ligt om cliënten zo goed mogelijk te behandelen. Indien behandeling niet het verwachte resultaat oplevert zal ik in overleg gaan met de cliënt om een alternatief te onderzoeken. Mocht een cliënt een klacht hebben over onze dienstverlening dan ben ik aangesloten bij het onafhankelijk klachtenportaal van het CAT, het GAT genaamd (Geschillencommissie Alternatieve Therapeuten)  Zij nemen de klacht in behandeling en ik conformeer me aan de uitspraak van deze commissie.

Het GAT is bereikbaar via https://gatgeschillen.nl/contact/